Nhiệm vụ:  

– Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị ytế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế

– Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị ytế

– Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền

– Lập hồ sơ,lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị ytế.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước

– Định kỳ báo cáo đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị ytế trong Bệnh viện trình Giám đốc và các bộ phận liên quan.

– Hướng dẫn cho các thành viên trong bệnh viện về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế.