Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan

Ban giám đốc, 04 phòng chức năng, 10 khoa lâm sang và 05 khoa Cận lâm sàng:

1