Giới thiệu chung

Phòng KHTH là đơn vị tham mưu cho Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, quản lý và chỉ đạo chuyên môn, đào tạo, NCKH và quan hệ quốc tế.

Lãnh đạo phòng:

– Trưởng phòng: Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Kim Oanh. SĐT:0962727386

– Phó phòng: CN điều dưỡng Hồ Thị Hương. SĐT: 0962519966

Nhân lực: 09 người.

Trong đó: Bác sỹ: 01, CN: 02, DSĐH: 01, DSTH: 02, ĐD: 03. Trong đó có tổ Vật tư y tế gồm 2 người.

Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Phòng KHTH của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: 1.Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, 2.Đôn đóc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.3. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng KHTH có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập ké hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. 2. Tổ chức , theo dõi đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. 3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện tuyến dưới. Phối hợp các trường để thực hành cho học viên. 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu trong toàn bệnh viện. 5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 6. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyens dưới. 7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước. 8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. 9. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện. 10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. 12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.